Basic skills to use ODR platforms

Basic skills to use ODR platforms